• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ด้วยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) ที่มีแม่น้ำลำคลองเชื่อมต่อกับเมืองหลวงและออกสู่ทะเล อีกทั้งเป็นเส้นทางหลักการเดินทัพในอดีต ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงได้มุ่งศึกษาเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม และการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามชาติที่เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจ และวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ ในพื้นที่ที่ศึกษา

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ช63 ส94 2560
 • ปีที่พิมพ์ 2560
 • จำนวนหน้า 114
 • สารบัญ

  บทที่ 1  บทนำ น.1

  หลักการและเหตุผล  น.1

  วัตถุประสงค์  น.3

  ระยะเวลาในการวิจัย  น.4

  ระเบียบวิธีวิจัย  น.4

  ขอบเขตการวิจัย  น.4

  บทที่ 2  ชุมชนชาติพันธดั้งเดิมในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน : วิถีชีวิตและวัฒนธรรม น.6

  ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน  น.7

  ชุมชนมอญในบ้านแพ้ว  น.16

  ชุมชนไทดำ (ไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง)  น.47

  บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเศณษฐกิจในทศวรรษ 2530  กับการเข้ามาของแรงงานหลากหลายชาติพันธุ์ น.57

  แรงงานชาติพันธุ์มอญจากเมียนมาในภาคเกษตรกรรม  น. 59

  แรงงานชาติพันธุ์ปลัง  น.63

  แรงงานชาติพันธุ์อื่นๆ  น.84

  แรงงานชาติพันธุ์ในภาคอุตสาหกรรมของอำเภอกระทุ่มแบน  น.85

  บทที่ 4 บทสรุป

  บรรณานุกรม

   

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง ชุดโครงการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ปีที่ 2 1.รายงานวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว 2.รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 3.รายงานวิจัย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และจักรี โพธิมณี. (2560). การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=93

MLA

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และจักรี โพธิมณี. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567  

HARVARD

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และจักรี โพธิมณี, 2560. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=93 [ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 495.11 KB
บทคัดย่อ, สารบัญ 991.05 KB
บทที่ 1 บทนำ 1.48 MB
บทที่ 2 ชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิมในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน : วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 18.12 MB
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2530 กับการเข้ามาของแรงงานหลากหลายชาติพันธุ์ 14.83 MB
บทที่ 4 บทสรุป 2.26 MB
บรรณานุกรม 959.02 KB
เอกสารฉบับเต็ม 39.01 MB