เกี่ยวกับโครงการ

About project

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC Research Database) เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ภายใต้ “โครงการงานฐานข้อมูลในแวดวงมานุษยวิทยา” ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. ซึ่งให้บริการอยู่ภายในห้องสมุด และภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัยใดๆ สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้