โครงสร้างระบบอ้างอิงอัตโนมัติ


ศมส. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานจึงได้พัฒนาระบบการอ้างอิงอัตโนมัติขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงในระบบ APA, MLA และ HARVARD เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงาน