บทความ/Blog


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เริ่มโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (The SAC’s Research Database เมื่อ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บผลงานการศึกษาวิจัยของศูนย์ฯ ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้อ้างอิงพัฒนาต่อยอดงานวิจัยได้