ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคสังคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มองผ่านปรากฎการณ์เกี่ยวกับความเชื่อและการกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจเหนือธรรมชาติ ใช้แนวคิดที่มองว่าการแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนิเวศวิทยาที่ซ้อนทับกันสองแบบ คือ นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาทางการเมือง โดยศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในชุมชนไทยเชื้อสายจีน ไทยรามัญ ลาวโซ่งและชุมชนไทย 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS589.ส47 น23 2560
 • ปีที่พิมพ์ 2560
 • จำนวนหน้า 152
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ความเป็นมาของการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  น.1

  วัตถุประสงค์ โจทย์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย  น.3

  ระเบียบวิธีวิจัย  น.3

  ทบทวนการศึกษาวิจัยและแนวคิดทฤษฎี

  บทที่ 2 ชุมชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้ว  น.9

  ลักษณะทางภูมิประเทศ การตั้งที่อยู่อาศัย และการทำมาหากิน  น.9

  ชุมชนมอญในอำเภอบ้านแพ้ว  น.16

  ชุมชนลาวโซ่ง (ไททรงดำ) ในอำเภอบ้านแพ้ว  น.28

  ชุมชนจีนในอำเภอบ้านแพ้ว  น.35

  ศาลเจ้าของคนไทยในอำเภอบ้านแพ้ว  น.58

  บทที่ 3 ชุมชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอกระทุ่มแบน  น.91

  ลักษณะภูมิประเทศ การตั้งถิ่นฐาน และการทำมาหากิน  น.91

  ศาลเจ้าของไทย  น.94

  ชุมชนจีนในอำเภอกระทุ่มแบน  น.102

  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านกระทุ่มแบน  น.120

  พระสงฆ์เกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านนับถือบูชาในอำเภอกระทุ่มแบน  น.124

  บทที่ 4 บทวิเคราะห์  น.127

  ร่องรอยความเชื่อของสังคมเกษตรกรรม  น.127

  นิเวศน์ทางการเมืองในสังคมเกษตรกรรม  น.132

  ความเชื่อในสังคมทุนนิยมและอุตสาหกรรม  น.135

  บรรณานุกรม  น.145

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง ชุดโครงการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ปีที่ 2 1.รายงานวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว 2.รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 3.รายงานวิจัย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ และปัณวัฒน์ ผ่องจิต . (2560). ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=92

MLA

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ และปัณวัฒน์ ผ่องจิต . ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567  

HARVARD

นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ และปัณวัฒน์ ผ่องจิต , 2560. ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=92 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 633.93 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 1.02 MB
บทนำ 2.76 MB
ชุมชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้ว 30.16 MB
ชุมชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอกระทุ่มแบน 12.52 MB
บทวิเคราะห์ 6.82 MB
บรรณานุกรม 1.14 MB
เอกสารฉบับเต็ม 55.31 MB