ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานวิจัยเล่มนี้มุ่งศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท้องถิ่น ตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ ไปจนถึงยุคสังคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยมองผ่านเลนส์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและการกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจเหนือธรรมชาติ โดยศึกษาในพื้นที่ชุมชนไทยเชื้อสายจีน ชุมชนไทยรามัญและชุมชนไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าคนท้องถิ่นเองมีการสืบทอดผสมผสาน ปรับใช้ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่อดีต โดยใช้สร้างความหมายให้กับการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ในสังคมเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสะท้อนการสร้างตัวตนผ่านการอยู่ร่วมกับคนอื่นและการมีสำนึกรับผิดชอบทางสังคม ขณะเดียวกันสังคมอุตสาหกรรม ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะท้อนการสร้างตัวตนที่บุคคลเน้นแสวงหาความสุขและความสำเร็จส่วนตัวและการลดทอนสำนึกเพื่อส่วนรวม

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS589.ส47 น232 2559
 • ปีที่พิมพ์ 2559
 • จำนวนหน้า 244
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ที่มาของการศึกษาและความมสำคัญ  น.1

  วัตถุประสงค์ โทย์การวิจัย ของเขตการวิจัย  น.3

  ระเบียบวิธีวิจัย  น.4

  ทบทวนการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  น.30

  บทที่ 2  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนไทยเชื้อสายจีน  น.37

  ชุมชนท่าจีนในมิติประวัติศาสตร์  น.37

  ศาลเจ้าของชุมชนจีน  น.42

  ศาลเจ้าพ่อแบบไทยในชุมชนไทยเชื้อสายจีน  น.76

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวไทยเชื้อสายจีน  น.89

  บทที่ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนไทยรามัญ  น.93

  ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญในสมุทรสาคร  น.93

  ศาลเจ้าในชุมชนไทยรามัญ  น.98

  พิธีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ของชาวมอญ  น.108

  วัดของชุมชนมอญ  น.111

  ชุมชนมอญกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  น.128

  บทที่ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนไทย  น.132

  การตั้งถิ่นฐานของคนไทย ช่วงสมัยอยุธยาถึงธนบุรี  น.132

  การขยายตัวของชุมชนไทยในช่วงรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่5  น.138

  การเติบโตของชุมชนไทยในช่วงรัชกาลที่6-ปัจจุบัน  น.141

  งานประจำปีของวัด  น.155

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทเจ้าพ่อเจ้าแม่  น.156

  บทที่ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณชน กรณีเจ้าพ่อหลักเมืองและเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์  น.162

  ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  น.162

  ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง  น.165

  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์  น.169

  ความเป็นมาของศาลพันม้ายนรสิงห์  น.170

  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์  น.184

  บทที่ 6 บทวิเคราะห์ ความเชื่อสิ่งศักดิ์ในสังคมเมืองอุตสาหกรรม  น.188

  นิเวศวัฒนธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  น.188

  นิเวศทางการเมืองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  น.207

  บทส่งท้าย แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของวัฒนธรรมท้องถิ่นในมิติความเชื่อ  น.221

  บรรณานุกรม  น.224

  เชิงอรรถ  น.236

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง ชุดโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประกอบด้วย 1.รายงานวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสาครบุรี: กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2.รายงานวิจัย เรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ใน อ.เมือง สมุทรสาคร 3.รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และปัณวัฒน์ ผ่องจิต. (2559). ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=87

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และปัณวัฒน์ ผ่องจิต. ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2559. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567  

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และปัณวัฒน์ ผ่องจิต, 2559. ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=87 [ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 522.58 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 1.27 MB
บทที่ 1 บทนำ 14.01 MB
บทที่ 2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนไทยเชื้อสายจีน 20.47 MB
บทที่ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนไทยรามัญ 13.8 MB
บทที่ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนไทย 10.58 MB
บทที่ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณชน กรณีเจ้าพ่อหลักเมืองและเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ 9.34 MB
บทที่ 6 บทวิเคราะห์ ความเชื่อสิ่งศักดิ์ในสังคมเมืองอุตสาหกรรม 12.96 MB
บทส่งท้าย 815.73 KB
บรรณานุกรม 3.35 MB
เชิงอรรถ 557.44 KB
เอกสารฉบับเต็ม 87.31 MB