กลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไกและเซมังหรือมานิในภาคใต้: จังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง

นักวิจัย : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, พื้นที่ : พัทลุง  , ตรัง  , สตูล  ,   ปี : 2558

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

"มานิ" จัดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นิกริโต อพยพเข้ามาอยู่ในแหลมมลายูภายหลังชนเผ่าเซมัง แต่ก็นับว่ามานิเป็นกลุ่มมนุษยชาติเก่าแก่ที่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไทย ตลอดจนไปถึงประเทศมาเลเซีย และบางส่วนในประเทศอินโดนีเซียมาก่อนกลุ่มอื่น คนกลุ่มนี้นับวันจะลดน้อยลง เพราะต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ยากที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความเป็นเมืองที่บุกรุกเข้าไปในป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของมานิกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ เช่น จังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูลและตรัง  ซึ่งงานวิจัยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานกลุ่มมานิในพื้นที่เขตป่าเทือกเขาบรรทัด 3 จังหวัด คือ พัทลุง ตรังและสตูล 

 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ง7 ส64 2558
 • ปีที่พิมพ์ 2558
 • จำนวนหน้า 119
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1-3

  บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.4-13

  บทที่ 3 ชีวิตและการดำรงอยู่ของมานิบนเทือกเขาบรรทัด  น.14-81

  บทที่ 4 ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขความสมัยใหม่และผลกระทบที่มีต่อมานิ  น.82-95

  บทที่ 5 บทสรุป  น.96-100

  บรรณานุกรม  น.101-109

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ พัทลุง, ตรัง, สตูล,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ. (2558). กลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไกและเซมังหรือมานิในภาคใต้: จังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=55

MLA

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ. กลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไกและเซมังหรือมานิในภาคใต้: จังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2558. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567  

HARVARD

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2558. กลุ่มชาติพันธุ์ กรณีกลุ่มซาไกและเซมังหรือมานิในภาคใต้: จังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=55 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 157.5 KB
คำนำ, บทคัดย่อ, สารบัญ 2.57 MB
บทที่ 1 บทนำ 956.51 KB
บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.94 MB
บทที่ 3 ชีวิตและการดำรงอยู่ของมานิบนเทือกเขาบรรทัด 23.19 MB
บทที่ 4 ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขความสมัยใหม่และผลกระทบที่มีต่อมานิ 5.81 MB
บทที่ 5 บทสรุป 1.86 MB
บรรณานุกรม 2.5 MB
เอกสารฉบับเต็ม 40.78 MB