พบแล้ว! “ฟูนัน” ในแผนที่ปโตเลมี

ตรงใจ หุตางกูร | 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้เขียนต้องการหาข้อพิสูจน์ว่า “เป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐฟูนันมีมาก่อนศตวรรษที่ 3?” ซึ่งร่วมสมัยกับข้อมูลเมืองท่าและชุมชนตลาดสำคัญในเอเชียอาคเนย์ของปโตเลมี จากสมมุติฐานว่ามีร่องรอยของฟูนันในแผนที่ปโตเลมี

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร. (2567). พบแล้ว! “ฟูนัน” ในแผนที่ปโตเลมี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=579

MLA

ตรงใจ หุตางกูร. "พบแล้ว! “ฟูนัน” ในแผนที่ปโตเลมี". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2567, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 <http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=579>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, 2567. "พบแล้ว! “ฟูนัน” ในแผนที่ปโตเลมี", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=579 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.17 MB