ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top search

งานศึกษาวิจัยและบทความยอดนิยม

ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป
นักวิจัย : ศรีศักร วัลลิโภดม และ สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
ปี : 2546
เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ
นักวิจัย : พรเทพ แพรขาว
ปี : 2555
พบแล้ว! “ฟูนัน” ในแผนที่ปโตเลมี
ผู้แต่ง : ตรงใจ หุตางกูร
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่องเล่า ผัสสะ และความทรงจำของการสูญพันธุ์
ผู้แต่ง : ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
ว่าด้วยหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย ฉบับมาตรฐาน
ผู้แต่ง : กฤชกร กอกเผือก
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิต (Capital Punishment)
ผู้แต่ง : ภานรินทร์ แสงศรี น้ำเพชร
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
สะท้อนย้อนคิด “ความรักโรแมนติก”
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
มันยากที่จะ “รัก” : พินิจ “รัก” และ “การครองคู่” ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567